Song of Fo Guang Shan

FO GUANG SHAN SHANG   DIAN YIEU HUI HUANG  
殿
 
FO GUANG SHAN SHANG   SHENG HSIAN LIU FANG  
 
HSING CHIE BING CHONG   BA CONG CHIEN HONG DER DAO CHANG  
 
AN HER LER LEE   JEN CHIAN FO CHIAO DER BANG YANG  
 
CHE SHI LIU HER DER SENG TUAN   CHE SHI CHI CHONG DER TZU HANG  
 
FO GUANG YONG PU CHAO   FA SHUI YONG LIU CHANG  
 
FO GUANG SHAN SHANG   DIAN YIEU HUI HUANG  
殿
 
FO GUANG SHAN SHANG   SHENG HSIAN LIU FANG  
 
CONG CHI DING HUI   SAN HSIE CENG SHANG DER DAO CHANG  
 
BEI CHI YUAN HENG   SI DA PU SA DER CI HANG  
 
CHE SHI LING SHAN DER CAI HSIAN   CHE SHI CHI YUEN DER CHONG GUANG  
 
FO GUANG YONG PU CHAO   FA SHUI YONG LIU CHANG  
 
FO GUANG YONG PU CHAO   FA SHUI YONG LIU CHANG